image
Při nákupu nad 5ks zařízení DELL velmi výhodná projektová cena.

Osobní údaje

1. Prodávající
Prodávajícím se pro účely tohoto dokumentu rozumí společnost ANESYS Group, s.r.o., se sídlem Mošnova 821, Kladno, PSČ 27201, IČ: 28448804, DIČ: CZ28448804, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142288.

2. Kupující
Kupujícím se pro účely tohoto dokumentu rozumí osoba, která má zájem o koupi zboží nabízeného na portálu www.abcnotebooky.cz.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Kupující uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném při první objednávce učiněné na internetovém portálu www.abcnotebooky.cz, a to pro účely zřízení klientského účtu sloužícího ke zjednodušení realizace objednávek, pro účely realizace první objednávky, jakož i veškerých budoucích objednávek na tomto internetovém portálu, pro účely dodání objednaného zboží, pro účely archivace jednotlivých kroků všech učiněných objednávek, a dále pro evidenční, kontrolní, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Prodávajícího, a to vše na neomezenou dobu.

4. Souhlas s využitím e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení
Kupující uděluje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Prodávajícímu souhlas s využitím své e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení týkajících se podnikatelské činnosti Prodávajícího či třetích osob.

5. Osoby zpracovávající osobní údaje
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu, k výše uvedenému účelu a po výše uvedenou dobu mohou být zpracovávány prostřednictvím pověřených zaměstnanců Prodávajícího, případně prostřednictvím třetích osob (např.: externích smluvních zpracovatelů), jejichž aktuální seznam je vždy zveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího.

6. Informace o právech Kupujícího ve smyslu § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Prodávající je oprávněn k osobním údajům získaným od Kupujícího a s jeho souhlasem přiřazovat i další osobní údaje Kupujícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány v písemné a v elektronické podobě, zejména se jedná o jejich shromažďování, zálohování, archivování, používání, likvidaci. Kupující má právo na přístup k uvedeným údajům a na jejich opravu, konkrétně má právo požádat Prodávajícího o sdělení informací ohledně zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to formou písemné žádosti adresované Prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě mu tyto informace bez zbytečného odkladu předat. Pokud Kupující zjistí nebo se domnívá, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a dále může požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, a to formou písemné žádosti adresované Prodávajícímu nebo zpracovateli. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel této žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se Kupující obrátil se svým podnětem na tento úřad přímo.

7. Odvolání souhlasu
Kupující může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat. Odvolání je možné učinit odesláním e-mailové zprávy na adresu info@abcnotebooky.cz.

Tento dokument byl vypracován ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.